Klauzula informacyjna

25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli RODO (ogólne rozporządzenie danych osobowych).Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem informuje, iż przetwarza dane osobowe wynikające z obsługi zgłoszenia alarmowego oraz prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.Proszę o zapoznanie się klauzurą informacyjną, która zawiera zbiór informacji jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą. Stosowne klauzury znajdują się również na stronach podmiotowych BIP oraz stronach internetowych wszystkich jednostek organizacyjnych PSP.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informuję, że administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem
(37-420,Rudnik nad Sanem ul. Grunwaldzka 15 tel. 15 876 20 98, fax. 15 876 20 98, e-mail: osp.rudnik@interia.pl).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

 

Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli obiektów związanych z działaniami jednostek ochrony przeciwpożarowej.

 

Odbiorcami danych są: jednostki organizacyjne PSP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja, Sądy, Prokuratura.

 

Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.


Przysługuje Pani/Panu prawo do:

żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO