ogłoszenie o wyniku przetargu
ogłoszenie o zawarciu umowy

 

 

Rudnik nad Sanem: Dostawa sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP w Rudniku nad Sanem
Numer ogłoszenia: 297718 - 2011; data zamieszczenia: 20.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku nad Sanem , ul. Grunwaldzka 15, 37-420 Rudnik nad Sanem, woj. podkarpackie, tel. 15 876 20 98, faks 15 876 20 98.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka ochrony przeciwpożarowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP w Rudniku nad Sanem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu ratowniczego sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP w Rudniku nad Sanem.

2. Zakres dostawy obejmuje:

1) rozpieracz ramieniowy:

a) siła rozpierania zgodnie z PN EN 13204 - min. 49 kN;

b) rozwarcie ramion min 710 mm;

c) waga maksymalnie 20kg;

d) funkcja zaciskacza do rur, tj. rozpieracz musi posiadać możliwość zaciskania rur ramionami rozpieracza;

2) nożyce hydrauliczne:

a) klasa zdolności cięcia zgodnie z PN EN 13204 - min. H;

b) rozwarcie ostrzy zgodnie z PN EN 13204 - min. 200 mm;

c) siła cięcia min. 107 ton;

d) ostrza o kształcie zapewniającym wciąganie ciętego materiału w kierunku sworznia; nie dopuszcza się ostrzy prostych i prostych z zakrzywionymi końcówkami,

e) waga - max 21 kg;

3) agregat hydrauliczny:

a) napędzany silnikiem benzynowym 4-suwowym;

b) umożliwiający jednoczesną i niezależną pracę 2 narzędzi hydraulicznych;

c) zbiornik oleju hydraulicznego - min. 4 l;

d) waga - max 30 kg;

4) przewody hydrauliczne (2 szt.):

a) długość min 10 metrów;

b) obustronnie zakończone szybkozłączami;

c) możliwość rozłączania przewodów pod ciśnieniem;

5) rozpieracz kolumnowy:

a) długość w stanie złożonym max. 650mm;

b) długość w stanie rozłożonym min. 1500mm;

c) waga max. 18 kg;

6) zestaw adapterów i łańcuchów ciągnących do rozpieracza ramieniowego.

3. Wymieniony sprzęt musi:

1) posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP;

2) spełniać wymagania eksploatacyjne i bezpieczeństwa dla hydraulicznych narzędzi ratowniczych w Polsce - norma PN-EN 13204 oraz wymagania szczegółowe określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku Dz. U. 143, poz. 1002 z późn. zm. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia;

3) pracować w systemie szybko złączy umożliwiającym podłączanie i odłączanie narzędzi bez konieczności zamykania przepływu oleju na pompie;

4) być fabrycznie nowy, pochodzić od jednego producenta; nie dopuszcza się dokonywania żadnych przeróbek;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osp.rudnik.prv.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem pok. nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


załączniki:

załącznik nr 1 formularz oferty

załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków

załącznik nr 4 wzór umowy

załącznik nr 5 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  i instrukcje dla wykonawców

 

wyjaśnienie treści swiz

ogłoszenie o wyniku przetargu

ogłoszenie o zawarciu umowy