AKTUALNOŒCI

Rok 2021 to 60 wyjazdów w tym 20 pożary i 40  miejscowych zagrożeń

PRZEKAŻ 1% PODATKU NA OSP RUDNIK NAD SANEM.

W dniu 30 sierpnia zastępem GCBA uczestniczyliœmy w gaszeniu koła naczepy w samochodzie ciężarowym na ulicy Sandomierskiej DK77

zdjęcia Bartosz Kaczorowski

Pod koniec sierpnia na terenie budowy naszej remizy zostały wstawione okna oraz zostały wykonane stropodachy. Trwa tynkowanie garażu.

zdjęcie rudnikns.pl

W dniu 26 sierpnia nasza OSP zastępem GCBA w ramach "Kompani Gaœniczej Siarka WOO" uczestniczyła w ćwiczeniach wojewódzkich pod kryptonimem "Jarosław 2021" w Jarosławiu. Zadaniem Kompani była budowa magistrali wodnej 2x W75 na odległoœć 1km.

W dniu 15 sierpnia 2021 roku oœmiu druhów z naszej OSP uczestniczyło w IX Parafialnej Pieszej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku.

w dniu 16 sierpnia samochód osobowy uderzył w słupa. Rudnik nad Sanem ul. Kilińskiego

W Komendzie Powiatowej PSP w Nisku, 6 sierpnia br., odbyło się podpisanie i przekazanie umów w ramach Programu „Mały Strażak” na sprzęt i umundurowanie dla Strażaków – Ochotników w powiecie niżańskim. Jednostki OSP objęte wsparciem z terenu powiatu stacjonujš w: Bukowinie, Cholewianej Górze, Harasiukach, Jarocinie, Jeżowem, Kopkach, Podolszynce Ordynackiej, Podolszynce Plebańskiej, Rudniku nad Sanem i Starym Narcie. Więcej na stronie: https://powiatnizanski.pl/.../3429-program-maly-strazak...


Zdjęcie: WFOŒiGW w Rzeszowie

W dniu 29 lipca br. zorganizowaliœmy ćwiczenia z ratownictwa wodnego. Ćwiczenia odbyły się dzięki uprzejmoœci zarzšdcy zbiornika wodnego na Podwolinie. Doskonalenie z ratownictwa wodnego miało na celu obsługę łodzi Oliwia 420, pontonu Proscan Marine 330 oraz nowej łodzi Whaly 500R wraz ze specjalistycznym osprzętem typu SONAR, który ma na celu poszukiwanie osób zaginionych w zbiornikach wodnych.

fot. Bartosz Kaczorowski

W dniu 25 lipca usuwaliœmy skutki wypadku na ul. Sandomierskiej

W dniu 3 lipca 2021r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w naszej jednostce.

Przybyli następujšcy goœcie:

Prezes Zarzšdu Powiatowego dh Gabriel Waliłko, Prezes Zarzšdu MiG Rudnik dh. Edward Szast, Wicestarosta dh Adam Mach, Przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Nisku mł. bryg. Dariusz Przybysz, Komendant Gminny st. bryg. w stanie spoczynku Tadeusz Niedziałek, Burmistrz GiM Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski. Ks Kapelan gminny strażaków Stanisław Czachor. Dyrektor Biura Poselskiego Posła Jerzego Paula - Natalia Sztaba. Prezes OSP Przędzel dh Adam Dubiel. Na zebraniu odczytano sprawozdania z działalnoœci naszej OSP za rok 2020, wybrano nowy Zarzšd, Komisję Rewizyjnš i przedstawicieli oraz delegatów do Zarzšdu Gminnego. Zostały wręczone statuetki i upominki za największy udział w akcjach w roku 2020. Nowy zarzšd przedstawił plany na rok bieżšcy oraz nadchodzšcš kadencję.

Wybrany Zarzšd w składzie:

W dniu 25.06.2021 po godzinie 10 odbyła się Inspekcja gotowoœci bojowej naszej OSP przeprowadzona przez zespół kontrolny z KP PSP Nisko

W dniu 23.06.2021 r. po zakończonym meczu w piłce nożnej, druhowie naszej OSP przypomnieli sobie zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, które poprowadził ratownik medyczny Bartosz Kaczorowski (Podkarpackie Centrum Usługowo-Szkoleniowe KAMED). Przećwiczono wiele ważnych kwestii dotyczšcych udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, m.in. resuscytację kršżeniowo-oddechowš u noworodków i dzieci. Bardzo dziękujemy prowadzšcemu za poœwięcony swój czas oraz podniesienie wiedzy z zakresu KPP naszym strażakom.

W dniu 19 czerwca br. o godzinie 17:00 (po zakończonej akcji) zebraliœmy się w remizie, aby udoskonalić obsługę motopomp posiadanych na wyposażeniu naszej jednostki wykorzystywanych podczas działań powodziowych, zalanych piwnic czy podtopień. Skupiliœmy się głownie na
 obsłudze i przeglšdzie posiadanych motopomp. Praktykę doskonaliliœmy nad rzekš Rudna w okolicach "Młyna".

stan budowy w miesišcu czerwcu 2021 roku.


W dniu 8 maja 2021 r. po raz kolejny włšczyliœmy się w lokalnš akcję sprzštania rzeki San i jej otoczenia. Akcja została zorganizowana przez Lokalnš Grupę Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Przy okazji sprzštania doskonaliliœmy obsługę łodzi motorowej z zakresu ratownictwa wodnego przy obsłudze sonaru do poszukiwania zaginionych osób w ciekach wodnych.


W dniu 4 maja 2021 roku, Dzień Strażaka rozpoczęliœmy od zapalenia zniczy na grobach zmarłych strażaków. Następnie, jak to w tradycji u nas zostało zapisane uczestniczyliœmy w uroczystej Mszy Œwiętej w intencji strażaków oraz ich rodzin. W trakcie Mszy Œw. wysłuchaliœmy pięknego kazania. Z tego miejsca pragniemy podziękować ks. Proboszczowi oraz ks. Wikariuszom za piękne kazanie, słowa otuchy oraz życzenia.

W 2021 roku tegoroczne œwięta jak i poprzednie w 2020 roku przejdš do historii. W zwišzku z wprowadzonym stanem epidemii i dużym wzrostem nowych przypadków zakażenia, w uzgodnieniu z Księdzem Proboszczem naszej Parafii, podjęliœmy decyzję o nie wystawianiu w tym roku Honorowej Warty przy Grobie Pańskim. Mieliœmy na uwadze bezpieczeństwo własne i naszych Parafian. Nasi strażacy majš w pamięci lata ubiegłe: przygotowania do Warty, prasowanie koszul, czyszczenie butów, hełmów, ćwiczenie zmian, ognisko obok koœcioła, wspólna Msza Rezurekcyjna oraz podzielenie się jajkiem i składanie życzeń - to chcemy bardzo wspominać.

W tym roku kolejny raz pozostaje nam spędzać œwięta indywidualnie, ale mamy nadzieję, że przyszłoroczne Œwięta Wielkanocne spędzimy, jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

kolizja 26.03.2021r

W ostatnim czasie pogoda pozwoliła na prace przy naszej nowej remizie. Zdjęcie wykonane w dniu 27.02.2021r ze strony www.rudnikns.pl

W dniu 23 lutego delegacja z naszej OSP uczestniczyła w pogrzebie dh Krystyny Ptak dawnego członka zarzšdu naszej jednostki.

W dniu 19 lutego delegacja z naszej OSP uczestniczyła w pogrzebie dh Leszka Sentrlaicha Skarbnika OSP Wólka Tanewska.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz”.❤️ ❤️ ❤️  Wreszcie jest i u nas !!!!! ?? ?? ??‍?? ??

Od pewnego czasu coraz bardziej popularne stajš się pojemniki do zbierania plastikowych nakrętek na cele charytatywne. Od dnia wczorajszego przed naszš remizš OSP pojawił się pojemnik na plastikowe nakrętki w kształcie remizy strażackiej. Takiej inicjatywy podjęła się grupa naszych strażaków z OSP Rudnik nad Sanem, widzšc brak takiego pojemnika w naszej okolicy. Pojemnik na nakrętki wykonali nasi strażacy dobrowolnie z pomocš przyjaciela naszej OSP, poœwięcajšc wiele godzin swojego wolnego czasu. Cel zbierania nakrętek jest szczytny, ponieważ nakrętki zbierane będš na pomoc chorym i niepełnosprawnym dzieciom. Zapraszamy do gromadzenia plastikowych nakrętek i wrzucania je do tego właœnie pojemnika, który znajduje się przy naszej remizie strażackiej (ul. Grunwaldzka 15 w Rudniku nad Sanem). Prosimy każdego o udostępnianie !!! Pomaganie leży w naturze NAS wszystkich❤️ !!!

 

zawalony dach w dniu 03.02.2021r

sople i nawisy œnieżne 27.01.2021

07.01.2021 wypadek DK nr 77

FILM PODSUMUJACY 2020 rok autor Bartosz Kaczorowski.

W roku 2020 nasza jednostka uczestniczyła w 87 zdarzeniach ratowniczo - gaœniczych, w tym 1 wyjazd do akcji przeciwpowodziowej (Albigowa, Powiat Łańcucki). Przodowały wyjazdy do miejscowych zagrożeń, głównie do wypadków drogowych, podtopień, usuwania wiatrołomów, owadów błonkoskrzydłych i pożarów.

Tak wyglšdajš dokładne statystyki OSP Rudnik nad Sanem w roku 2020:

Pożary - 27

Miejscowe zagrożenia - 58

Alarmy fałszywe - 1

Akcje przeciwpowodziowe - 1

Łšcznie (nie liczšc akcji przeciwpowodziowej) w 86 zdarzeniach uczestniczyło 100 zastępów, 584 strażaków, którzy przepracowali 7850 minut, co daje 130,83 godzin.

Mijajšcy rok był zdecydowanie inny od poprzedniego. Łatwiej jest przedstawić czego się nie udało zrealizować, niż wymienić zrealizowane coroczne przedsięwzięcia. Było to spowodowane epidemiš „COVID-19” na terenie całego kraju. Braliœmy udział w uroczystej Mszy Œw. z okazji Dnia Strażaka w naszym koœciele parafialnym.

Strażacy OSP Rudnik nad Sanem uczestniczyli w szkoleniach takich jak:

- kurs podstawowy strażaków ratowników OSP – 1 osoba;

- kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – 1 osoba;

- kurs sternika motorowodnego – 12 osób (Fundacja PZU).

Poza szkoleniami uczestniczono w ćwiczeniach własnych m.in. z ratownictwa wodnego z łodziš motorowš na ciekach wodnych oraz z ratownictwa technicznego u jednego z przedsiębiorców specjalizujšcych się w mechanice pojazdowej.

Rok 2020 obfitował również w sprzęt dla naszej jednostki. Na poczštku maja wzbogaciliœmy się o nowš łódŸ motorowš z silnikiem 30 KM, echosondš i przyczepkš zakupionš ze œrodków Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Kolejnym zakupem sš nowe szafki oraz ubrania bojowe Nomex zakupione z Fundacji Orlen. Pod koniec roku została zakupiona belka stroboskopowa do samochodu Nissan oraz nowa wycišgarka Kangaroowinch K13000 sfinansowana z Narodowego Instytutu Wolnoœci – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO. Następnie z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz œrodków własnych została zakupiona pompa szlamowa Honda GX 160, hełmy Rosenbauer, ubrania bojowe Nomex oraz latarki. Dzięki staraniom Burmistrza GiM Rudnik nad Sanem koniec roku 2020 przyniósł nam upragnione rozpoczęcie budowy nowej remizy, która będzie zlokalizowana przy ulicy Piłsudskiego.

Przy tej okazji dziękujemy wszystkim podmiotom, z którymi współpracowaliœmy w minionym roku (m.in. UGiM Rudnik nad Sanem, jednostkom OSP i PSP, innym służbom, sponsorom, zaprzyjaŸnionym firmom, rodzinom, przyjaciołom) oraz wszystkim odwiedzajšcym naszš stronę. Życzymy Wam i sobie, aby ten nowy 2021 rok był dużo spokojniejszy i bezpieczniejszy od minionego.

Kalendarz na 2021 rok